Bếp

Dòng:
Tính năng đặc biệt:
ECS680USC ECS680USC Bếp điện gốm kính Bếp điện gốm kính Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 5.1 × 51 cm Khóa điều khiển an toàn
ECS780USC ECS780USC Bếp điện gốm kính Bếp điện gốm kính Kích thước sản phẩm (W×H×D): 75 × 4.7 × 51 cm Khóa điều khiển an toàn
ECT 610-ORA-W
ECT 610 - ORA
ECT610 Bếp điện gốm kính Có sẵn trong: Bếp điện gốm kính Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 5.4 × 51 cm Khóa điều khiển an toàn
ECT330AC ECT330AC Bếp điện gốm kính Bếp điện gốm kính Kích thước sản phẩm (W×H×D): 30 × 6.6 × 51 cm Khóa điều khiển an toàn
ECT330KR ECT330KR Bếp điện gốm kính Bếp điện gốm kính Kích thước sản phẩm (W×H×D): 30 × 6.6 × 51 cm Khóa điều khiển an toàn
ECT610SC ECT610SC Bếp điện gốm kính Bếp điện gốm kính Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 5.1 × 51 cm Khóa điều khiển an toàn
ECT680KR ECT680KR Bếp điện gốm kính Bếp điện gốm kính Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 5.1 × 51.4 cm Khóa điều khiển an toàn
ECT691CSC ECT691CSC Bếp điện gốm kính Bếp điện gốm kính Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 5.6 × 51 cm Khóa điều khiển an toàn
ECT6SY2B
ECT6SY2W
ECT6SY2 Bếp điện gốm kính Có sẵn trong: Bếp điện gốm kính Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 5.1 × 51 cm Khóa điều khiển an toàn
GTW761UB GTW761UB Bếp gas mặt kính cường lực Bếp gas mặt kính cường lực Kích thước sản phẩm (W×H×D): 75 × 11.2 × 51 cm Chức năng an toàn Kiềng đúc
GTW961UB GTW961UB Bếp gas mặt kính cường lực Bếp gas mặt kính cường lực Kích thước sản phẩm (W×H×D): 88 × 11.2 × 51 cm Chức năng an toàn Kiềng đúc
ICT621AC ICT621AC Bếp hỗn hợp (2 từ + 2 điện) Bếp hỗn hợp (2 từ + 2 điện) Kích thước sản phẩm (W×H×D): 58 × 5.5 × 51 cm Tăng công suất đầu ra với PowerBoost Khóa điều khiển an toàn
IQ634USC IQ634USC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 6.1 × 51 cm Tăng công suất đầu ra với PowerBoost
IS655ST IS655ST Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 6 × 51 cm Công suất tối đa Khóa điều khiển an toàn
IS655USC IS655USC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 6 × 51 cm Công suất tối đa Khóa điều khiển an toàn
IS675USC IS675USC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 5 × 51 cm Tăng công suất đầu ra với PowerBoost Khóa điều khiển an toàn
IS730SC IS730SC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 77 × 5.5 × 45 cm
IS756ST IS756ST Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 75 × 6 × 51 cm Công suất tối đa Khóa điều khiển an toàn
IS777USC IS777USC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 75 × 5 × 51 cm Tăng công suất đầu ra với PowerBoost
ISC635CSC ISC635CSC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 6.1 × 51 cm Tăng công suất đầu ra với PowerBoost
IT310AC IT310AC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 30 × 7.2 × 51 cm Khóa điều khiển an toàn
IT310KR IT310KR Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 30 × 7.3 × 51 cm Khóa điều khiển an toàn
IT612SY2B
IT612SY2W
IT612SY2 Bếp từ Có sẵn trong: Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 6.1 × 51 cm Tăng công suất đầu ra với PowerBoost
IT633SC IT633SC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 6.1 × 51 cm Tăng công suất đầu ra với PowerBoost
IT635ORAB
IT635ORAW
IT635ORA Bếp từ Có sẵn trong: Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 6.4 × 52 cm Tăng công suất đầu ra với PowerBoost
IT641-ORA
IT641ORA-W
IT641-ORA Bếp từ Có sẵn trong: Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 4.7 × 51 cm Tăng công suất đầu ra với PowerBoost Khóa điều khiển an toàn
IT65KRB
IT65KR
IT65KR Bếp từ Có sẵn trong: Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 6.1 × 51.4 cm Tăng công suất đầu ra với PowerBoost
IT720SC IT720SC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 77 × 5.5 × 45 cm
IT984USC IT984USC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 90 × 5 × 51 cm Tăng công suất đầu ra với PowerBoost Khóa điều khiển an toàn
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh