Bếp

Dòng:
Tính năng đặc biệt:
ECT643SYB ECT643SYB Bếp điện gốm kính Bếp điện gốm kính Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 5.4 × 52 cm
ECT648ORAB ECT648ORAB Bếp điện gốm kính Bếp điện gốm kính Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 5.4 × 52 cm
IK640CLB
IK640CLI
IK640CL Bếp từ Có sẵn trong: Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 9.2 × 51 cm
IS630BSC IS630BSC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 5.8 × 52 cm
IT641BCSC IT641BCSC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 5.4 × 52 cm
IT643SYB IT643SYB Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 60 × 5.4 × 52.5 cm
IT646ORAB
IT646ORAW
IT646ORA Bếp từ Có sẵn trong: Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 5.4 × 52 cm
IT843BSC IT843BSC Bếp từ Bếp từ Kích thước sản phẩm (W×H×D): 79.5 × 5.4 × 52 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh