Lò vi sóng

Dòng:
BM235ORAB
BM235ORAW
BM235ORA Có sẵn trong: Điều khiển điện tử Smart display Bắt đầu mặc định Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 39 × 35.1 cm
BM235SYB BM235SYB Điều khiển điện tử Smart display Bắt đầu mặc định Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 39 × 35.1 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh