Ngăn giữ ấm

WD1410BG WD1410BG Ngăn giữ ấm Ngăn giữ ấm Kích thước sản phẩm (W×H×D): 59.5 × 14 × 56 cm
So sánh nhanh
tốt hơn / kém hơn / + có thêm / không có / ! không thể so sánh